Zadzwoń: +48 517 655 122
Darmowa dostawa od 400 zł
14 dni na zwrot

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w sklepie internetowym „jacadi.pl” w transakcjach z Konsumentami

Sklep działający pod adresem internetowym  jacadi.pl prowadzony jest przez Kids Boutique spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres dla korespondencji 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 31A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000536728, akta spółki są prowadzone przez, XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia RDF/189372/20/689, NIP 677 238 44 00, REGON 360122951 kapitał zakładowy spółki wynosi 805 000,00 zł /słownie: osiemset pięć tysięcy złotych 00/100/ i został w całości opłacony

  1. Sklep internetowy „ jacadi.pl”,zwany dalej „Sklepem”, prowadzi sprzedaż towarów w postaci ubrań, obuwia, mebli, elementów wyposażenia wnętrz, kosmetyków oraz zabawek dziecięcych za pośrednictwem sieci internetowej.
  2. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane poprzez odpowiednie aplikacje witryny internetowej.
  3. Każdorazowo po prawidłowym dokonaniu zamówienia, Kupujący otrzyma potwierdzenie na adres swojej poczty elektronicznej podany przy dokonywaniu zamówienia.
  1. Wszystkie ceny towarów podawane są w kwotach brutto, w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na żądanie Kupującego faktura VAT.
  3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
  4. Koszty dostawy nie zostaną uwzględnione w cenach towarów i będą podawane Kupującemu bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
  5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności: przedpłata dokonywana za pośrednictwem systemu płatności PayU
  1. Kupujący wedle własnego wyboru:
   • otrzymuje towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, wybranej przez klienta podczas składania zamówienia z zakładki POLKURIER.pl
   • odbiera towar za pośrednictwem automatu pocztowego (paczkomat)
   • odbiera osobiście w butiku stacjonarnym Jacadi Paris znajdującym się pod adresem: Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
  2. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia:
   • zaksięgowania przedpłaty – w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem PayU
   • złożenia zamówienia w przypadku odbioru osobistego w butiku stacjonarnym Jacadi Paris
  3. Realizacja zamówienia oznacza:
   • w przypadku przesyłki kurierskiej, pierwszą próbę doręczenia przesyłki Kupującemu przez kuriera
   • w przypadku odbioru towaru w paczkomacie lub odbioru osobistego – powiadomienie Kupującego o gotowości towaru do odbioru.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem adresu przez Kupującego.
  5. Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar bez jakichkolwiek wad i uszkodzeń
  6. Kupujący otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy ze Sprzedającym wedle wyboru Sprzedającego:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego
   • w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą zakupiony towar
   • podczas odbioru osobistego
  7. Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, powyższe okoliczności winny być stwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej.
  8. W przypadku braku towaru w magazynie bądź wyczerpania zapasów danego towaru, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Sprzedającego. W zaistniałej sytuacji Kupującemu zostanie zaproponowane:
   • anulowanie całości zamówienia
   • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja jest możliwa w wyznaczonym terminie
   • wybór innego podobnego asortymentu
  1. Z zastrzeżeniem ust. 6 Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@jacadi.pl
   • osobiście w lokalu Sklepu pod adresem wskazanym powyżej
  2. Kupujący w reklamacji powinien wskazać: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru. Składając reklamację Kupujący zobowiązany jest dostarczyć kopię dowodu zakupu towaru, a także reklamowany towar. Formularz reklamacyjny jest dostępny na stronie internetowej Sklepu
  3. Sprzedający niezwłocznie po zbadaniu okoliczności zgłoszonej reklamacji skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o wyniku rozpatrzenia sprawy.
  4. W przypadku uznania reklamacji Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany albo Sklep wcześniej nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Na równi z formą pisemną dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w formie elektronicznej wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej. Zgłoszenie żądania zwrotu ceny sprzedaży jest równoznaczne z odstąpieniem Kupującego od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot ceny sprzedaży następuje po odesłaniu na adres : Dom Mody Klif- Jacadi Paris , ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa wadliwego towaru, o ile nie został on przesłany przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta /Dz. U. z 2014 r., poz. 827/ Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej. Uproszczona informacja dotycząca uprawnień Kupującego w zakresie prawa odstąpienia od umowy i skutków jego wykonania zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedający nie dopuszcza wykonania prawa odstąpienia drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego.
  3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykorzystując wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy wskazanej w ust. 1. Ustawowy wzór oświadczenia, uzupełniony o dane Sprzedającego oraz dostosowany do realiów transakcji zawieranych w Sklepie stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  4. Termin na wykonanie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu lub osobie przez niego wskazanej. Jeżeli zamówienie dotyczy więcej niż jednego towaru i są one dostarczane lub odbierane osobno, termin ten liczony jest od dnia dostarczenia ostatniego z towarów.
  5. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu płatności dokonanych przez Kupującego w ramach wykonania umowy, w szczególności tytułem ceny sprzedaży.
  6. Zwrot płatności dokonuje się w następujący sposób:
   • jeżeli Kupujący płacił gotówką w lokalu Sklepu – gotówką w kasie Sklepu
   • jeżeli Kupujący płacił przelewem bankowym – poprzez zwrot płatności przelewem na rachunek bankowy Klienta
  7. Zwrot płatności na rzecz Kupującego następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Jednakże Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Kupującego zwracanego towaru na adres Sklepu.
  8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.
  9. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą, Kupujący ponosi koszty ich zwrotu w wyniku odstąpienia od umowy w wysokości nie większej, jednak niż 350,00 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych/.
  10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem przystąpienia do korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia i funkcjonowania towaru.
  11. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do przypadku odstąpienia od umowy w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru.
  1. Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Kids Boutique sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 31A, oraz bazie danych franczyzodawcy na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych. 
  2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Kids Boutique sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podany podczas składania zamówienia w Sklepie adres poczty elektronicznej. Zgoda ta oznacza także zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych.
  3. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia i prostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, w szczególności są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania dla celów marketingowych (prawo do zapomnienia).
  1. Poza przypadkami wskazanymi szczegółowo powyżej Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu 508 484 460 lub 22 531 46 87 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@jacadi.pl lub za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
  2. Sprzedający nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu posługiwania się przez Kupującego środkami porozumiewania się na odległość wskazanych w ust. 1 niezależnie od materii kontaktu.
  3. Sprzedający nie stosuje jakichkolwiek aplikacji śledzących Kupującego w sieci Internetowej ani poza nią. Wszelkie dane przekazywane przez Kupującego służą wyłącznie realizacji zamówienia, załatwienia reklamacji lub innych powiązanych z tymi zdarzeniami uprawnień wynikających z przepisów prawa.
  4. Wszelkie treści cyfrowe umieszczone na stronie Sklepu w postaci elementów graficznych są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 t.j. ze zm./, a w przypadku zarejestrowanych znaków towarowych – także ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /Dz.U. z 2013 r., nr 1410 t.j./.
  5. Sprzedający nie jest związany jakimkolwiek kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym /Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206 ze zm./.
  6. Poza procedurą wskazaną w art. IV Sprzedający nie przewiduje innych pozasądowych sposobów załatwiania sporów i dochodzenia roszczeń.
  7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie go w błąd przez Kupującego w procesie składania zamówienia co do charakteru Kupującego jako konsumenta.
  8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny według właściwości ogólnej (prorogatio fori)
  9. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
  10. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 roku.
  11. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część zawartej przez strony umowy sprzedaży.
arrow-horiz arrow-vert Menu Close commande-cadeau-gratuite entretien-1 entretien-15 entretien-16 entretien-17 entretien-18 entretien-19 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-21 entretien-21 entretien-22 entretien-22 entretien-23 entretien-23 entretien-24 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-27 entretien-27 entretien-27 entretien-28 entretien-29 entretien-3 entretien-3 entretien-3 entretien-30 entretien-31 entretien-32 entretien-32 entretien-34 entretien-34 entretien-4 entretien-4 entretien-4 entretien-5 entretien-5 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-7 entretien-7 entretien-8 facebook-grey instagram-bleu livraison-gratuite Sans titre - 3 mon-compte mon-panier paiement-securise partager Sans titre - 3 password pin-store-outlet pin Pinterest recherche-boutique satisfait-rembourser Sans titre - 4 service-client Star active Close tout-ajouter triman Twitter verified vider-ma-liste wishlist-actif wishlist Youtube C37CCE8F-81E4-4DAF-885C-061032BAAED2 3EF63C5A-5754-4BCB-AC13-752F0E538804 2FB062EC-BBF2-4434-9C7A-C93A354E255D picto-fractionnable 943D1F80-2A8D-44DD-8864-3ECDB6F774B3 2098A817-B5F4-4EC6-A765-19843D217332 B596A762-028F-4C1F-8BD9-B0294292C17D